Резерват Камчия

360° Виртуална реалност

Камчия е биосферен резерват в долното течение на едноименната река и нейното устие. Намира се на 25 км. южно от Варна.

В по-голямата си част резерватът е съставен от лонгозна гора, в която се срещат около 40 дървесни вида, близо 200 вида птици, много от които са редки и застрашени видове, както и 39 вида риби.

Гората е наречена лонгоз и целта на резервата е да се запази нейният естествен вид. Гората на места достига до 50 м височина. В лонгозната гора се срещат около 40 вида дървета: летен дъб, елша, бяла топола, дива круша, върба, мъждрян и др., но преобладават полски бряст и ясен. Голяма част от дърветата са на възраст над 150 години и с височина над 35 метра.

Храстите са представени от червена къпина, глог, шипка, дрян, леска и др. От особено голямо значение са и лианите, които образуват завеса на по-влажните места. Те са представени от скрепка, дива лоза, имел и др.

На територията на резервата се намира едно от най-големите находища на блатно кокиче в България. В реката се срещат лилии и други водолюбиви растения.