Защитена местност “Пода”

Защитена местност “Пода” се намира на четири километра южно от Бургас, по пътя за Созопол, вляво от международния път Бургас – Истанбул. През 1989г. е обявена за защитена местност и е определена от BirdLife International за Орнитологично важно място. През 1997г. на територията й е построен Природозащитен център “Пода”, а на следващата година за КОРИНЕ място. През 2003г. е обявена за влажна зона от международно значение съгласно Рамсарската конвенция и е включена в Програма HABITAT на ООН за най-добри практики за опазване на местообитания.

Площта на защитената територия е 1кв. км. Тя е една от най-богатите в орнитологично отношение местности в Европа – в нея се наблюдават 265 вида птици, като например единствената по Черноморското крайбрежие смесена колония от бяла лопатарка (Platalea leucorodia), блестящ ибис (Plegadis falcinellus), нощна, червена, сива, гривеста и малка бяла чапла (Ardea). Установени са 161 вида нисши и 231 вида висши растения, 168 вида безгръбначни, 6 вида риби, 14 вида земноводни и влечуги и 15 вида бозайници.

Самата защитена местност Пода е отворена за посещения целогодишно. В нея има няколко обособени маршрута, по които могат да се наблюдават пернатите й обитатели, без да се обезпокояват. Има действащо, покрито укритие, което позволява наблюдаването на живота на птиците, независимо от метеорологичните условия. Разполага с постоянна изложба, представяща биоразнообразието на местността и региона, специализирана оптика – професионални зрителни тръби и бинокли, експерти орнитолози, с тематични беседи на български, английски, немски и руски език; тераси на две нива, от които се наблюдава орнитологичното богатство на прилежащата защитена територия.

В защитената местност “Пода” има също интерактивни пособия на открито – „птичи часовник”, „пътека на усещанията”, „кутии на аромата”, „изложба на гнездилки”, „пречиствателна станция” и др., специализиран екомаршрут в Защитена местност Пода, оборудван с укритие за наблюдение на птици, богата орнитологична библиотека и изложбена зала с променящи се тематични експозиции. Ежегодно в природозащитния център „Пода” се провеждат изследвания върху мигриращите птици, а най-добрите месеци за наблюдение са март, април, август и септември.